เเบบฟอร์ม ของ เเผนกการเงิน

   มาตรการประหยัดในการเบิกจ่าย มทร.ตอ. 2551    มาตรการประหยัดในการเบิกจ่าย มทร.ตอ. 2554    ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องให้ใช้มาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด    ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ.2551    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา    ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2538    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549    พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547    พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550    พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553