เเบบฟอร์ม ของ เเผนกการเงิน

   พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553    พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550    พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549    ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2538    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา    ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ.2551    ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องให้ใช้มาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด    มาตรการประหยัดในการเบิกจ่าย มทร.ตอ. 2554    มาตรการประหยัดในการเบิกจ่าย มทร.ตอ. 2551